Omtale i Haugesund Avis om arbeidet Flowit utfører sammen med entusiastiske Haugesund Sentrum.

Omtale i Haugesund Avis om arbeidet Flowit utfører for og sammen med entusiastiske Haugesund Sentrum.

Haugesund sentrum

Omtale I Haugesund Avis om arbeidet Flowit utfører for og sammen med entusiastiske Haugesund Sentrum.

Nå skal det bli liv i sentrum – meld deg på workshop

Oct 13

Er du lidenskapelig opptatt av byen vår? Vi er på jakt etter personer som vil ha aktivitet i sentrum og som skjønner at dersom vi skal ta handelen tilbake, må vi tenke nytt. Økt netthandel, nye forbrukstrender, krav til bærekraft krever at vi må finne den nye plattformen for sentrum.

Hvordan få kunder til Haugesund sentrum? Spørsmålet er enkelt, svarene derimot er ganske så komplekse. Alle er enige om at noe må gjøres, men veien til målet derimot, der er meningene mange og delte. Ny teknologi, nye organisasjonsformer, nye forretningsmodeller og nye handelsmønstre øker omstillingsbehovet i handelsnæringen.

Nå ønsker NORCE, i samarbeid med Haugesundfirmaet Flowit, å støtte handelsnæringen i dette. Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var. I perioden 2008-2018 opplevde varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum en omsetningsnedgang på 34 %. Nå vil forskningsinstituttet NORCE, i samarbeid med Haugesundfirmaet Flowit snu denne trenden.

– Kommunen har de siste årene investert mye midler på å ruste opp indre kai og Haraldsgata.

Nå må vi støtte opp under aktiv handel i sentrum. Sentrum trenger aktivitet både på dag og kveld, sier Tom Ivar Omdahl, bedriftsrådgiver i Flowit.

Også Haugesund kommune skal bistå i dette arbeidet. Næringssjef i Haugesund kommune, Annette Sæther, er enig i at aktiviteten i sentrum må opp.

– Flere må bo, arbeide og oppholde seg i sentrum får å skape et attraktivt byliv for alle. Vi må skape en kultur for forpliktende samarbeid. Det er mange sentrumsaktører og mange ulike interesser og hensyn som må ivaretas, men fellesnevneren er at alle har et stort hjerte for sentrum. Målet er å skape en felles plattform for hvordan vi kan ta tilbake handel og byliv i sentrum.

Den negative trenden i sentrum ble heller ikke bedre da viruset Covid-19 førte til at hele landet stengte ned på dagen.

– En torsdag i mars ble vi bedt om å holde oss hjemme. Dette medførte store utfordringer for handelsnæringen og bylivet spesielt. Som et mottiltak opprettet myndighetene flere ulike krisepakker for å støtte opp om et hardt rammet næringsliv. Blant annet midler gjennom Norges Forskningsråd. Midler til å mobilisere handel- og tjenestenæringen til forskning. Midler som er en del av vesentlige grep for bylivet som kan være med å styrke handelsnæringen ved å se på nye muligheter, fortsetter Sæther.

Nyskapingsuka er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Vårt prosjekt får derfor åpne Nyskapningsuka 2020

Foreløpig har Norges Forskningsråd gitt 250 000 kr til et mobiliseringsprosjekt.

Pengene skal blant annet brukes tilå gjennomføre tre workshops i løpet av høsten og vinteren 2020/2021 sammen handelsdrivende i sentrum. Workshopene er for å sikre deltagelse og engasjement for å stake ut en felles kurs for utvikling. Det vil være en kombinasjon av innlegg, gruppearbeid og diskusjon. Tema for hver workshop vil variere, men særlig to viktige prinsipper ligger til grunn.

– Vi ønsker å øke kunnskap og interesse for bærekraft og digitalisering. Vi anser dette som et ubrukt potensial for samhandling om et mer attraktivt sentrum, for å nå flere forbrukere.

Målet med workshopene er å legge grunnlaget for et eller flere forsknings- og utviklingsprosjekter legger prosjektleder og seniorforsker i NORCE, Kjersti V. Meland til.

Hovedmålgruppen for dette nettverket er varehandelsbedrifter i Haugesund sentrum. I tillegg inkluderes aktører som gårdeiere, reiseliv, kultur, frivillig sektor og ikke minst kunder, da det er totalen av tilbud og tjenester som avgjør attraktiviteten og skaper synergier i sentrum.

– Vi er rett og slett på jakt etter de med lidenskap for byen. Folk som vil ha aktivitet i sentrum og som skjønner at dersom vi skal ta handelen tilbake, må vi tenke nytt, sier Omdahl.

– Økt netthandel, nye forbrukstrender, krav til bærekraft krever at vi må finne den nye plattformen for sentrum.

Prosjektets hovedmål og delmål

Mobilisere varehandelsbedrifter i Haugesund sentrum til å identifisere behov og problemstillinger og danne samarbeidskonstellasjoner for 2-4 søknader om forskningsmidler til innovasjons og samarbeidsprosjekter med fokus på bærekraftig handels- og sentrumsutvikling.

Prosjektsammendrag

Varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum har opplevd en omsetningsnedgang over flere år, den samme trenden ser en blant varehandelsbedrifter i flere norske bysentrum. Utfordringene har blitt ytterligere forsterket i forbindelse med COVID-19. I samfunnet opplever en økende fokus og satsing på miljø, bærekraft og digitalisering. Det medfører endret kundeatferd og forbruksmønstre som får implikasjoner for varehandel. Samtidig åpner det for nye muligheter og innovasjon. Varehandelsnæringen har i liten grad benyttet FoU-virkemidler. Vi ønsker derfor å bruke nettverksstøtten til å etablere møteplasser og mobilisere til FoU-samarbeid mellom varehandelsbedrifter, «stakeholdere», leverandører og forskningsmiljøer. Formålet med mobiliseringen til samarbeid er å øke kunnskap og interesse for hvordan digitale teknologier, bærekrafts prinsipper og sirkulær økonomi kan bidra til utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser, forretnings- og samhandlingsmodeller. NORCE og Flowit (strategiske rådgivere) vil med bistand fra Haugesund kommune arrangere workshoper knyttet til digitalisering og bærekraft innen varehandel, og samskaping. For å oppnå en bærekraftig handel- og sentrumsutvikling er en avhengig av samarbeid med et bredt spekter av aktører: varehandel, kunder, næringsliv, gårdeier, reiseliv, organisasjoner, kommunen etc. Ulike aktører vil derfor inviteres til workshopene. I etterkant av workshopene skal det arrangeres møter sammen med varehandelsbedrifter, FoU-miljøer og andre aktører som ønsker å delta i FoU- prosjekter. Møtene vil benyttes for å skisserer tema, mål og aktiviteter for minimum 2 forskningssøknader. Prosjektene kan være knyttet til å skape en felles samarbeidsformplattform for fremtidens bærekraftige handels- og sentrumsutvikling, samt forsknings- og innovasjonsprosjekter for mindre grupper av bedrifter.

Virkninger og effekter

Økt forståelse, økt kompetanse, kunnskaps- og erfaringsutveksling, større nettverk og nye samarbeidsrelasjoner knyttet til varehandel, digitalisering, bærekraft og FoU. NORCE vil få innsikt i varehandelsbedriftenes behov og utfordringer. Flowit vil få innsikt i FoU-muligheter som de kan benytte i arbeid med bedrifter. Haugesund kommune kan få ny innsikt om varehandelens behov som kan benyttes i planer, nettverk og arbeid med nærings- og byutvikling. Varehandelsbedrifter vil få innsikt i erfaringer og kunnskap fra innovasjonsprosjekter, økt kunnskap om muligheter innen digitalisering og bærekraft og mulighet for å delta i FoU-søknader. Prosjektgruppen vil benytte sine nettverk til rekruttering og formidling av resultater, en vil oppfordre deltakerne til det samme. FoU-prosjektene gir grunnlag for økt omsetning for varehandel. Et bredt samarbeid av aktører vil legge grunnlaget for at Haugesund blir et beste praksis eksempel på bærekraftig handels- og Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Samarbeid av aktører vil legge grunnlaget for at Haugesund blir et beste praksis eksempel på bærekraftig handels- og sentrumsutvikling.  

Andre nyheter

Skroll til toppen